AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA

AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA je členom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr IS RRA, bola založená v roku 2008 ako záujmové združenie právnických osôb, pracujúca na neziskovom princípe. Všeobecnou úlohou agentúry je plniť poradenskú, projektovú a programovú činnosť vo vzťahu k regiónu na princípe partnerstva a aktivizácie rozvoja regiónu spojením verejnej správy, súkromného sektora, tretieho sektora, ako aj všetkých partnerov zainteresovaných na regionálnom rozvoji.

Činnosť APRG je zameraná na nasledovné oblasti:

  • spolupráca s obcami, 12 strednými školami, 4 komunitnými centrami, podnikateľmi a neziskovými organizáciami z 5 mikroregiónov Gemera a Malohontu
  • Odborné semináre a poradenstvo pre starostov obcí, školy v regióne a iné subjekty zamerané na aktuálne témy rozvoja a trvalej udržateľnosti regiónu
  • Vypracovávanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stretegických dokumenotv pre mikroregióny a obce
  • Vypracovávanie projektov pre verejnú správu, súkromnú správu a tretí sektor
  • Externý manažment projektov pre obce a školy
  • Budovanie partnerstiev na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni
  • propagácia podujatí a aktivít v regióne, osveta a výnimočnostiach regiónu
  • organizovanie medzinárodných mládežníckych výmen, študijných návštev a táborov, tréningov pre mládež a pracovníkov s mládežou
  • je vysielajúcou i hosťujúcou organizáciou Európskej dobrovoľníckej služby

Významnou oblasťou práce agentúry sú vlastné inovatívne projekty, ktorými sa snaží podčiarknuť výnimočnosť nášho regiónu, odstrániť jeho nedostatky, naplniť potreby miestnej komunity a to za jej aktívnej participácie. Spolu s dobrovoľníkmi z regiónu agentúra vytvorila stolovú hru Gemernation (R) (http://gemernation.sk/), patentovanú didaktickú pomôcku neformálneho vzdelávania o regióne Gemer. Agentúra sa venuje i práci s mládežou v rámci komunitného organizovania mládeže (projekt „Moje mesto“), pomáha pri formovaní mládežníckych skupín v regióne (formovanie Mládežníckeho parlamentu Hnúšťa), organizuje kreatívne workshopy s inkluzívnym a vzdelávacím aspektom (Letná roleta I. a II.) a rôzne prednášky a tréningy s neformálnym charakterom.

V auguste 2011 sa uzavretím zmluvy s IUVENTOU, národným partnerom Eurodesk v SR, stala Agentúra pre rozvoj Gemera regionálnou pobočkou EURODESK Slovensko. EURODESK je stabilná informačná sieť pre mladých ľudí, fungujúca v krajinách EÚ a v kandidátskych krajinách. Agentúra pre rozvoj Gemera je aktívnym členom Miestnej akčnej skupiny Malohont, ktorá tvorí partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru a realizuje stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu Leader. V roku 2015 agentúra získala akreditáciu európskej dobrovoľníckej služby, vďaka ktorej môže prijímať i vysielať dobrovoľníkov z a do zahraničia. V roku 2015 sa stala i členom Rady mládeže BBSK.

Viac informácií o práci APRG nájdete na našej web stránke alebo FB stránke, príp. na našom vlastnom youtube kanáli.

This project is implemented through the Central Europe programme co-financed by the ERDF.