23. augusta 2013 sa v Múzeu socialistických kuriozít konal zaujímavý workshop pre deti z Komunitného centra v Rimavskej Píle – Ako sa hrali deti v období socializmu.Cieľom workshopu bolo predovšetkým citlivo priblížiť našu nedávnu históriu súčasnej generácii detí.Návšteva múzea a prezeranie vystavených expozičných materiálov boli pre deti z Komunitného centra a ich vychovávateľky podnetné a zaujímavé. Samozrejme, najviac ich zaujali hračky a hry, s akými sa hrávali ich rodičia a starí rodičia v dobe nedávno minulej. Zaujala ich aj prednáška spojená s PP prezentáciou o hrách, o spôsobe života a o trávení voľného času detí v danom období. So záujmom si pozreli učebnice, z ktorých sa kedysi učili ich rodičia a starí rodičia.No najlepšia časť workshopu bola pre deti jeho časť, v ktorej sa hrali hry detí z daného obdobia. Hra je významným a najlepším edukačným prostriedkom a predstavuje pre deti najprirodzenejšiu činnosť. Prostredníctvom hier sa deti aj tu na workshope učili, spoznávali svet okolo seba a zároveň boli vedené viesť k nemu nejaký postoj. Prostredníctvom hier získali deti nové edukačné podnety a získali aj nové poznatky. Osvojili si základné sociálne zručnosti a vyformovali základné predpoklady prosociálneho správania a konania.
Záver bol pre všetky deti jednoznačný. Do Múzea socialistických kuriozít chcú prísť aj nabudúce, chcú spoznávať minulosť a získavať nové poznatky, ale najmä, chcú sa ešte hrať tak, ako sa hrali ich rodičia a starí rodičia.